MISSIE EN VISIE


Basisschool De Zijderoute vormt de verbinding tussen alle Amsterdamse kinderen ongeacht hun afkomst. Door deze verbinding kunnen de kinderen zich volledig vrij bewegen en hun talenten optimaal ontwikkelen en vaardigheden voor de toekomst verwerven.


Deze missie bereiken we door het geven van betekenisvol onderwijs, waarbinnen kinderen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontdekken en in te zetten. Wij vormen de verbinding tussen de verschillende achtergronden van de kinderen door aandacht te besteden aan verschillende culturen. Ten aanzien van het verwerven van basisvaardigheden (rekenen en taal) geven wij onze leerlingen heldere en gerichte instructie.

KERNWAARDEN

Creativiteit

Creatieve mensen zijn in staat om out-of-the-box te denken en steeds weer nieuwe kansen te zien.

In ons onderwijs leren wij kinderen creatief te zijn. Creativiteit is een manier van waarnemen, denken en doen waardoor je nieuwe kansen en oplossingen ziet. Als kinderen hun creativiteit goed ontwikkelen, vinden zij altijd een manier om verder te komen in datgene waar zij mee bezig zijn. Zij zijn in staat oplossingen te vinden voor de dingen waar ze tegenaan lopen.

Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is de basis voor alle ontwikkeling.

Onze kinderen leren op school te werken aan doelen die zij zichzelf hebben gesteld. Vooral als het project van hun keuze ‘even niet vanzelf gaat’ hebben kinderen doorzettingsvermogen en zelfdiscipline nodig om toch hun doel te bereiken. Zo worden zij zich keer op keer bewust van de consequenties van hun keuzes en kunnen ze oprecht trots op zichzelf zijn als ze hun doelen halen. Doorzettingsvermogen maakt kinderen zelfstandig en besluitvaardig. Het kweekt wilskracht en durf, maakt initiatiefrijk en resultaatgericht.

Respect

Respect ontvang je door respect te geven.

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen respect bij te brengen voor mens, dier en omgeving. Respect is de basis voor een vreedzame en duurzame wereld. Onze leerlingen leren elkaar in hun waarde te laten en een ieder respectvol te behandelen, ook al heeft die ander een afwijkende visie. Vanuit respect voor de omgeving leren wij kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke thema’s als natuur, milieu en duurzaamheid.


Verbinding

Met ons onderwijs willen we de verbinding in de samenleving vormgeven.

Als school – leerkrachten en leerlingen – vormen wij de verbinding tussen alle verschillende groepen/culturen in de omgeving. Doordat we ambitieus en kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen is onze school aantrekkelijk voor leerlingen met verschillende achtergronden. Bij het vormgeven van deze verbinding vinden we ook de rol van ouders heel belangrijk. Ouders die bewust op zoek zijn naar verbinding kiezen voor onze school. Samen met het schoolteam geven zij invulling aan de verbinding.


Wijsheid

Wij willen dat onze kinderen met wijsheid handelen.

Dit wil zeggen dat onze leerlingen in staat zijn kritisch na te denken en vragen te stellen. Zij nemen niet alles klakkeloos aan. Ze zijn in staat hun eigen inzichten in te zetten en met wijsheid te handelen op basis van hun eigen kennis en vaardigheden of onderzoek. Door te reflecteren op het eigen handelen ontwikkelen onze leerlingen deze vaardigheden en zijn zij in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen beslissingen.

“ABBS De Zijderoute speelt in op de veranderende wereld om ons heen en zorgt dat kinderen leren hoe ze moeten omgaan met deze soms grote veranderingen. In verbinding met elkaar en met respect voor elkaar, ongeacht afkomst of cultuur.”