De Zijderoute is een Jeelo-school

De wortels van ons huidige onderwijssysteem liggen in de tijd van de industriële revolutie. Door de toenemende industrialisatie ontstond steeds meer behoefte aan mensen die enige standaardscholing hadden ontvangen. Zo waren zij beter in staat werk te verrichten in fabrieken, als werknemer.

Een grote groep kinderen in een lokaal: is dat de oplossing?
De meest efficiënte manier om zoveel mogelijk kinderen voor te bereiden op hun toekomstige werk was toen om een grote groep kinderen in een lokaal te zetten met een juf of meester voor de klas. Dat paste goed in die tijd… Werknemers bleven veelal tientallen jaren bij slechts één bedrijf werken. Er veranderde niet zoveel aan het werk, en er was dus ook niet veel noodzaak om bij te leren of flexibel te zijn en je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Flexibel in denken en doen
Tegenwoordig hebben jongeren vaak voor hun 30e gemiddeld al 10 tot 14 verschillende banen gehad. Daarnaast rollen mensen regelmatig in een heel ander beroep dan waar ze in eerste instantie voor opgeleid zijn.

Deze ‘nieuwe werkelijkheid’ vraagt om onderwijs dat flexibel is en dat aansluit op deze ontwikkelingen. Jeelo biedt dit. Naast basisvaardigheden als rekenen, taal, en spelling etc. leren kinderen goede communicatieve vaardigheden. We bereiden ze voor op het omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid en leren ze keuzes te maken die bij hen passen. Een leven lang leren en de touwtjes in eigen handen houden, dat is waar het om draait. Doordat we kinderen al tijdens hun basisschooltijd kennis laten maken met de wereld om hen heen, komen ze erachter wat er allemaal mogelijk is. Door een goed inzicht in zichzelf en in hun talenten maken ze bewuste keuzes. Stuk voor stuk zijn dit kernwaarden van de nieuwe tijd die passen bij De Zijderoute. Voor meer informatie over Jeelo, zie de website vanJeelo.

 

Samenhangend en betekenisvol leren

Ons onderwijs is zo ingericht dat het lesmateriaal zoveel mogelijk betekenis krijgt voor de leerlingen waardoor zij extra gemotiveerd zijn om te leren. In de praktijk komt het erop neer dat leerlingen ’s morgens vooral instructie krijgen in basisvaardigheden (taal, rekenen, lezen, spelling, Engels). In de middag werken we aan projecten waarin deze basisvaardigheden worden ingezet en vorm krijgen.

Ochtendprogramma – basisvakken

’s Morgens onderwijzen we de leerlingen in de basisvakken. Lezen en schrijven, rekenen en spelling zijn als het ware ‘de bouwstenen voor de rest van het leren’. Wat je ook gaat doen met de rest van je leven: deze vakken heb je nodig om je weg te vinden in de wereld en toegang te hebben tot nieuwe kennis en vaardigheden. En natuurlijk in het contact met de wereld om je heen. De lessen in de basisvakken worden gegeven op basis van de kerndoelen en de leerlijnen. Leerlingen weten precies aan welke doelen ze per dag, per week en per leerjaar moeten voldoen en dat zorgt ervoor dat ze gemotiveerd zijn om deze doelen te behalen. 

Middagprogramma – Jeelo

In de overige lessen in het middagprogramma werken we projectmatig. Voorbeelden van projecten zijn: Omgaan met elkaar, Maken van je eigen product, Leren voor later, Beleven van onze planeet. De basisvakken in het ochtendprogramma combineren we in de middag met andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, muziek, theater, sport, kunst, sociaal-emotioneel leren, Engels enzovoort. Ook deze vakken kunnen weer in allerlei combinaties terugkomen in de projecten.

Door de vakken te combineren in één geheel, wordt de geleerde stof makkelijker opgenomen door de hersenen. De kans dat een kind deze kennis goed verwerkt en opslaat in het lange termijn geheugen is dan veel groter. Zinvolle kennis wordt zodoende betekenisvol.

Eindeloze mogelijkheden
Het project is geen doel op zich, maar meer een hulpmiddel om onderliggende doelen te bereiken, zoals die zijn geformuleerd door het ministerie van onderwijs. Een van de onderliggende doelen is bijvoorbeeld ‘kennis hebben van verschillende tijdperken zoals Jagers en Verzamelaars, Boeren en de geïndustrialiseerde samenleving’. Dit doel kan aan bod komen in het project “Omgaan met elkaar” door je af te vragen ‘Wat voor spelletjes deden de kinderen vroeger?”. Tijdens het thema “Zorgen voor jezelf en anderen” kan ditzelfde doel gehaald worden door de vraag ‘Hoe kwamen de mensen aan hun voedsel?’. Het project biedt de context, de mogelijkheden zijn eindeloos…

Kennis en vaardigheden

Tijdens een project doen onze leerlingen kennis op over bepaalde onderwerpen, maar er wordt ook aan vaardigheden gewerkt. Bijvoorbeeld presentatievaardigheden, het afnemen van een interview, het schrijven van een tekst, het maken van een woordweb en dergelijke. Al deze vaardigheden worden kinderen stap voor stap aangeleerd, zodat ze het steeds beter zelf kunnen.

Samen leven

Leerlingen leren inzien waarom ze iets leren en krijgen het gevoel: ik heb er zin in! Om dit te bereiken worden bij elk project organisaties in de buurt van de school betrokken.

Samen werken

Leerlingen krijgen het gevoel: Ik kan het! In de projecten ligt de nadruk op competenties. Alle 21st century skills komen aan bod.

Zelfstandig leren

Leerlingen krijgen het gevoel: Ik hou vol! Zelfstandig leren kunnen leerlingen niet vanzelf. Leren leren van leerlingen is daarom een rode draad door alle projecten.

Leren zichtbaar maken

Elk kind ontwikkelt zich in een ander tempo. Om dat inzichtelijk te maken werken we met ontwikkellijnen. Er zijn ontwikkellijnen voor de verschillende kennisgebieden en voor taal en rekenen.
Daarnaast zijn er ook leerlijnen voor de competenties (vaardigheden) die kinderen ontwikkelen. Naast het opdoen van kennis is het net zo belangrijk om verschillende vaardigheden op te doen, zodat je goed kan functioneren in de maatschappij. Al deze vaardigheden worden gekoppeld aan de projecten waar we aan werken. Kinderen werken dus aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden tegelijk.

 

Steeds grotere scope

De projecten die we doen, doen we schoolbreed. De hele school, van de voorschool tot en met groep 8 en zelfs de BSO werkt aan hetzelfde project. De scope van de projecten wordt wel steeds groter.

Bijvoorbeeld het                        project Omgaan met elkaar
Voor- en vroegschool: Samen spelen
Groep 3/4: Leven in een gezin
Groep 5/6: Vrienden in een groep
Groep 7/8: Waarderen van verschillen

Kijk op talent

Gebruik maken van de talenten om te leren is in ons onderwijs een belangrijke pijler. Door actief bezig te zijn met de talenten van kinderen gaat de intelligentie van het kind omhoog. Hierdoor pikt een kind ook andere kennis, zoals bijvoorbeeld taal en rekenen makkelijker op. Vanuit een talent kunnen kinderen dus eenvoudiger andere kennis en vaardigheden oefenen.

Daarnaast is werken vanuit je talent veel leuker dan steeds maar weer de focus leggen op dingen die een kind niet kan en dit eindeloos herhalen. De energie die het kost om steeds maar weer te focussen op de tekortkomingen van een kind is vele malen groter dan het rendement dat op die manier behaald wordt. Het alternatief is juist de talenten stimuleren. Het heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van het kind en het plezier in leren. Als vanzelf gaat hierdoor het lerend vermogen van een kind omhoog.

Wat is talent?

Misschien herken je het wel. Een kind is ergens mee bezig en het lijkt alsof de wereld ver weg is. Hij gaat helemaal op in de bezigheid, het kost hem geen enkele moeite. Hij vergeet te eten en te plassen. Grote kans dat je op dat moment een  ’talent in actie’ ziet. 

Hoe fijn is het wanneer kinderen op jongere leeftijd hun talenten ontdekken? Dat betekent dat ze die sneller en bewuster kunnen inzetten: zo ontwikkelen onze kinderen veerkracht voor de moeilijke momenten. Leerkrachten kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren. 

Om te leren hoe we de talenten van onze leerlingen kunnen ontdekken en hoe we deze talenten op een positieve manier kunnen inzetten hebben we als team van basisschool De Zijderoute een training gevolgd. Met het volgen van deze training is De Zijderoute de eerste en enige Kindertalentfluisterschool in Amsterdam. 

Verbinding – Het begint met aandacht

Een van de belangrijkste kernwaarden binnen onze school is ‘verbinding’. Het verlangen ergens deel van uit te maken is een algemeen menselijke eigenschap. Dit universele verlangen leidt ertoe dat mensen beter functioneren wanneer zij zich verbonden voelen met de wereld om zich heen. Zij raken dan meer betrokken en zijn vaker bereid zich in te spannen voor het algemeen nut van de gemeenschap waarmee ze zich verbonden voelen.

Verbinding in Amsterdam-West

ABBS De Zijderoute ziet het niet alleen als haar taak kinderen voor te bereiden op de toekomst, maar heeft ook een maatschappelijke functie naar de buitenwereld. Met onze school willen we de verbinding, of anders gezegd ‘de brug’ vormen tussen alle verschillende groepen en culturen in Amsterdam-West en omgeving. De school maakt deel uit van de directe omgeving en heeft kinderen heel veel te bieden. Maak er gebruik van! Bij het vormgeven van deze verbinding is ook de rol van ouders heel belangrijk.

Verbinding met ouders

Ouders kiezen niet zomaar voor het bijzonder onderwijs. Vaak is het een bewuste keuze. Ze zoeken naar een school waarvan de visie aansluit bij die van henzelf, op het onderwijs en op het leven. Wij vinden het belangrijk steeds met ouders – die speciaal voor ons bijzonder onderwijs gekozen hebben – in verbinding te blijven en het gesprek aan te blijven gaan en te checken of onze visie en onze waarden nog helder zijn en hoe we daarin hun kinderen kunnen begeleiden.

Aandacht voor en van de ouders
Vanuit het uitgangspunt van aandacht voor en van de ouders, heeft de samenwerking tussen school en ouders twee kanten: ouders zijn welkom op school en ouders leveren een inspanning op school. Hierdoor leren leerkrachten en ouders elkaar kennen in verschillende situaties en ouders zien wat er op school gebeurt. De afstand tussen thuis en school wordt hierdoor kleiner en zowel ouders als leerkrachten spreken elkaar makkelijk aan. En natuurlijk zorgen de inspanningen en hulp van ouders ervoor dat er meer activiteiten mogelijk zijn op school.

Verbinding met de omgeving – Ondernemers

Amsterdam en Amsterdam Bos en Lommer in het bijzonder hebben onze leerlingen veel te bieden. In de omgeving zitten veel verschillende bedrijven, die ieder gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied.

Bij het ontwikkelen van onze lessen betrekken we regelmatig ondernemers, vakexperts en instellingen zoals musea. Dit zijn geen extraatjes buiten het gewone programma om. De lessen worden geïntegreerd in het bestaande programma en de gestelde leerdoelen.

Kennismaken met nieuwe inzichten
Een leerkracht kan niet alles weten. Door een specialist op een bepaald vakgebied uit te nodigen in de klas, leren kinderen direct van de ‘echte wereld’. Deze specialisten vertellen meestal met passie over hun vak en hebben genoeg kennis om in te gaan op vragen van onze nieuwsgierige kinderen.

Hierdoor leren de kinderen wat verschillende beroepen echt inhouden. Ze maken kennis met nieuwe informatie en inzichten en vergroten hun ervaringen. Op deze manier leren leidt tot hoge betrokkenheid bij de kinderen. Hierdoor onthouden ze meer en maken ze meer nieuwe hersenverbindingen. Samenwerken met de buitenwereld vergroot de betrokkenheid van de buitenwereld bij de school.

Aandacht voor jezelf, de ander en de omgeving

We vinden het heel belangrijk dat kinderen aandacht voor zichzelf, de ander en de omgeving hebben. Dit bereiken we door regelmatig aandacht te besteden aan deze onderwerpen in onze lessen Sociaal Emotioneel Leren.

Leerlingen leren om hun eigen emoties te herkennen en hiermee om te gaan, maar ook om zichzelf te uiten en te praten over hun gevoelens. Ze leren dat je boos mag zijn, maar dat het belangrijk is hoe je deze boosheid uit.

Leerlingen leren om positief te communiceren en respectvol te zijn tegenover iedereen. We maken samen met de leerlingen afspraken over hoe we het willen hebben in de groep en op school.

Iedere leerling wordt serieus genomen.

Scroll naar boven